XXV sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2020-10-29, godz. 14:00

1.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum)

2.Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIV/20 odbytej w dniu 30 września 2020 r.

3.Informacja dotycząca stawki podatku rolnego.

4.Informacja dotycząca stawki podatku leśnego.

5.Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 170/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zmiany stawki podat...)Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 171/20).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (druk nr 172/20).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2020-2030 (druk nr 173/20).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (druk nr 174/20).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Gorzów Wielkopolski na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych ( (druk nr 175/20).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych ( (druk nr 176/20).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (druk nr 177/20).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gm...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym (druk nr 178/20).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szc...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (druk nr 179/20).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 r. dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (druk nr 180/20).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie jednostkowej...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 (druk nr 181/20).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Programu wspó...)

17.Przyjęcie protokołu nr 4/2020 z ,,Kontroli wybranych zagadnień realizowanych przez Skwierzyński Ośrodek Kultury za okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.”, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu nr 4/2020 z ,,Kontr...)

18.Przyjęcie protokołu nr 5/2020 z ,,Kontroli wybranych zagadnień realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji za okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.”, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu nr 5/2020 z ,,Kontro...)

19.Przyjęcie protokołu nr 6/2020 z ,,Kontroli wykorzystania dotacji Gminy Skwierzyna przez Społeczną Szkołę Podstawową w Trzebiszewie Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych KRĄG w Gorzowie Wlkp.”, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu nr 6/2020 z ,,Kontro...)

20.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 23.09.2020 r. do 20.10.2020 r.

21.Informacja z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za I półrocze 2020 r.

22.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Skwierzyna za rok szkolny 2019/2020.

23.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane.

24.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

25.Zamknięcie sesji.