XXIV sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2020-09-30, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIII/20 odbytej w dniu 9 lipca 2020 r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury (druk nr 157/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy (druk nr 158/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w klubie dziecięcym (druk nr 159/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (druk nr 160/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Burmistrza Skwierzyny porozumienia określającego zasady współpracy między wspólnikami Spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n.med. Radzimira Śmigielskiego spółka z o.o. w Skwierzynie (druk nr 161/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Skwierzyny (druk nr 162/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej (druk nr 163/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie nr 3 Skwierzyna, obejmującej działkę gruntu nr 310/22 stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (druk nr 164/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Skwierzyna (druk nr 165/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (druk nr 166/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2020-2030 (druk nr 167/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2018-2019 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami (druk nr 168/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skwierzyna na lata 2020-2023 (druk nr 169/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

17.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 1.07.2020 r. do 22.09.2020 r.

18.Sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności sołectw.

19.Informacja dotycząca przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 oraz organizacji pracy szkół i przedszkoli w Gminie Skwierzyna.

20.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

21.Zamknięcie sesji.