XXIII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2020-07-09, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Raport o stanie Gminy Skwierzyna za 2019 r.: a) debata nad raportem, w tym zapoznanie z protokołem nr 3/2020 z analizy raportu przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną; b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Skwierzyny wotum zaufania (druk nr 150/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Skwierzyna oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2019: a) odczytanie uchwały nr 245/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia - Skarbnik Gminy; b) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Skwierzyny oraz uchwałą nr 377/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; c) dyskusja; d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2019 r. (druk nr 151/20); e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Skwierzyny z tytułu wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2019 r. (druk nr 152/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skwierzyna na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 153/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skwierzyna na lata 2018-2022 (druk nr 154/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zm...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 (druk nr 155/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielana dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Skwierzyna na dofinansowanie kosztów budowy lub pogłębienia istniejących studni wierconych, służących zaopatrzeniu w wodę pitną istniejących budynków mieszkalnych (druk nr 156/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

9.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 14.05.2020 r. do 30.06.2020 r.

10.Przyjęcie protokołu z sesji nr XXII/20 odbytej w dniu 28 maja 2020 r.

11.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

12.Zamknięcie sesji.