XXII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2020-05-28, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2. Wnioski do porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 140/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 Gminy Skwierzyna (druk nr 141/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin (druk nr 142/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Źródlanej w Skwierzynie (druk nr 143/20)

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LIV/379/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (druk nr 144/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zm...)

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (druk nr 145/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zm...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Skwierzyna (druk nr 146/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (druk nr 147/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (druk nr 148/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2020-2030 (druk nr 149/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

13.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 12.02.2020 r. do 13.05.2020 r.

14.Przyjęcie protokołu nr 2/2020 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie wydatków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Skwierzynie za rok 2019.

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem protokołu nr 2/...)

15.Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi za 2019 r.

16.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 oraz finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

17.Sprawozdanie z realizacji dotacji podmiotowej Gminy Skwierzyna w 2019 r. dla Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych ,,Krąg” w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Trzebiszewie.

18.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za rok 2019.

19.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Skwierzyna za rok 2019.

20.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skwierzyna za 2019 r.

21.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

22.Sprawozdanie z działalności Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury za 2019 r.

23.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie za rok 2019.

24.Sprawozdanie o nadzorze i stanie technicznym gminnych placów zabaw za 2019 r.

25.Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Skwierzynie za 2019 r.

26.Sprawozdanie Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skwierzynie z działalności za 2019 r.

27.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu międzyrzeckiego za rok 2019.

28.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego za rok 2019.

29.Przyjęcie protokołu z sesji nr XXI/20 z 20 lutego 2020 r.

30.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

31.Zamknięcie sesji.