XXI sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2020-02-20, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie za wprowadzeniem dwóch projek...)Głosowanie (Głosowanie nad porządkiem obrad)

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XX/20 z 23 stycznia 2020 r.

4.Informacja w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Gminy Skwierzyna.

5.Informacja w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skwierzyna.

6.Informacja o działalności Dziennego Domu ,,Senior-Wigor” w Skwierzynie za rok 2019.

7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 16.01.2020 r. do 11.02.2020 r.

8.Sprawozdanie z działalności Klubów Dziecięcych nr 1 i nr 2 w Skwierzynie za rok 2019.

9.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (druk nr 135/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym (druk nr 136/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały zm...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Skwierzyna spółki działającej pod firmą Skwierzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skwierzynie (druk nr 137/20).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/162/20 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 138/20)

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/159/20 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 139/20)

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w...)

15.Przyjęcie protokołu nr 1/2020 z kontroli gospodarki finansowej w sołectwach Gminy Skwierzyna za rok 2019. Kontrola udostępniania (wynajmowania, użyczania) pomieszczeń w świetlicach wiejskich w roku 2019.

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 1...)

16.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

17.Zamknięcie sesji.