XX sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2020-01-23, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XIX/19 z 19 grudnia 2019 r.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 12.12.2019 r. do 15.01.2020 r.

5.Informacja w sprawie współpracy zagranicznej w 2019 r.

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 125/20).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 126/20).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 127/20).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 128/20).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę (druk nr 129/20).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 130/20).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

12.Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady za 2019 r.: a) Komisji Budżetowej, b) Komisji Gospodarczej, c) Komisji Rewizyjnej, d) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, e) Komisji Spraw Społecznych.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2020 r. (druk nr 131/20).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2020 r. (druk nr 132/20).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2020 r. (druk nr 133/20).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa (druk nr 134/20).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

17.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

18.Zamknięcie sesji.