XVIII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2019-12-05, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie nad wprowadzeniem projektu uc...)Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XVII/19 z dnia 8 listopada 2019 r.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 16.10.2019 r. do 27.11.2019 r.

5.Informacja dotycząca podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

6.Informacja dotycząca stawki podatku leśnego na 2020 r.

7.Informacja dotycząca stawki podatku rolnego na 2020 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia (druk nr 105/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (druk nr 106/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 107/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (druk nr 108/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przygotowania opinii o kandydatach na ławników (druk nr 109/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (druk nr 110/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu na uchwałę nr XVIII/137/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skwierzyna w latach 2016-2020” (druk nr 111/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością (druk nr 112/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

16.Przyjęcie protokołu nr 5/2019 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skwierzynie kontroli ,,Realizacja zadań z zakresu dowożenia uczniów do szkół za rok szkolny 2018/2019”.

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem protokołu nr 5/...)

17.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

18.Zamknięcie sesji.