XVI sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2019-10-24, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie nad wprowadzeniem projektu uc...)Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołów z sesji nr XIV/19 z 18.09.2019 r. i nr XV/19 z 8.10.2019 r.

4.Informacja o stanie opieki zdrowotnej w Gminie Skwierzyna.

5.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane.

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 10.09.2019 r. do 15.10.2019 r.

7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Skwierzyna za rok szkolny 2018/2019.

8.Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (druk nr 88/19).

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem uchwały w spra...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie (druk nr 89/19).

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem uchwały w spra...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Skwierzynie w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Skwierzynie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie (druk nr 90/19).

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem uchwały w spr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie (druk nr 91/19).

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem uchwały w spra...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendler w Skwierzynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie (druk nr 92/19).

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem uchwały w spra...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie (druk nr 93/19).

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem uchwały w spra...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Skwierzyna (druk nr 94/19).

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem uchwały w spra...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 95/19).

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem uchwały w spra...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania przez Gminę Skwierzyna pogrzebu osobom zmarłym i dzieciom martwo urodzonym (druk nr 96/19).

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem uchwały w spra...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (druk nr 97/19).

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem uchwały w spra...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (druk nr 98/19).

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem uchwały w spra...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Skwierzyny uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej stanowiącego budynek świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie (druk nr 99/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 100/19).

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem uchwały w spra...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 101/19).

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem uchwały w spra...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (druk nr 102/19).

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem uchwały w spra...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów na Sołtysa w Sołectwie Świniary

Głosowanie (Głosowanie nad podjęcie uchwały w sprawi...)

24.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

25.Zamknięcie sesji.