XII Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2019-06-19, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno...)

2.Wnioski do porządku obrad

Głosowanie (Głosowanie za wprowadzeniem uchwał do po...)Głosowanie (Głosowanie nad porządkiem obrad)

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XI/19 z 22.05.2019 r.

4.Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 14 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r.

5.Raport o stanie Gminy Skwierzyna za 2018 r.

a)debata nad raportem,

b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Skwierzyny wotum zaufania (druk nr 60/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Skwierzyna oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2018:

a)odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2018 - Skarbnik Gminy,

b)zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Skwierzyny oraz uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

c)dyskusja

d)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2018 r. (druk nr 61/19),

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spra...)

e)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Skwierzyny z tytułu wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2018 r. (druk nr 62/19).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

7.Przyjęcie sprawozdania finansowo-rzeczowego z działalności sołectw; fundusz sołecki 2018 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna (druk nr 63/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (druk nr 64/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej w Międzyrzeczu (druk nr 65/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (druk nr 66/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2019-2030 (druk nr 67/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat targowych (druk 68/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie (druk 69/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

15.Przyjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie planowanej likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego Szpitala im. dr. n. med. Radzimira Śmigielskiego w Skwierzynie zarządzanego przez Grupę Nowy Szpital.

16.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

17.Zamknięcie obrad.