X Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2019-04-17, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno...)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr VIII/19 z 20.03.2019 r.

4.Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 13.03.2019 r. do 9.04.2019 r.

5.Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu międzyrzeckiego za 2018 r.

6.Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP za 2018 r.

7.Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu międzyrzeckiego za 2018 r.

8.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 oraz finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Skwierzyna publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. (druk nr 39/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. (druk nr 40/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie. (druk nr 41/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Murzynowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Murzynowie. (druk nr 42/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spra...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna. (druk nr 43/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Skwierzynie oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie. (druk nr 44/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie i ustalenia jego statutu. (druk nr 45/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spra...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym. (druk nr 46/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 Gminy Skwierzyna. (druk nr 47/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska miejskiego w Skwierzynie - ,,Mój Rynek”. (druk nr 48/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie. (druk nr 49/19)

Głosowanie (Przyjęcie autopoprawki do uchwały w spra...)Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (druk nr 50/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spra...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2019-2030. (druk nr 51/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spra...)

22.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

23.Zamknięcie obrad.