VIII Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2019-03-20, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno...)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr VII/19 z 27.02.2019 r.

4.Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 20 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r.

5.Sprawozdanie z realizacji dotacji podmiotowej Gminy Skwierzyna w 2018 r. dla Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych ,,Krąg” w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Trzebiszewie.

6.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za okres I - XII 2018 r.

7.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skwierzyna za 2018 rok.

8.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Skwierzyna za rok 2018.

9.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.

10.Diagnoza problemów społecznych w Gminie Skwierzyna.

11.Sprawozdanie o nadzorze i stanie technicznym gminnych placów zabaw.

12.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Głosowanie (Głosowanie za podjęcie uchwały w sprawie...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Głosowanie (Głosowanie za podjęcie uchwały w sprawie...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego programu działania Rady Miejskiej w Skwierzynie na kadencję 2018-202

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Głosowanie (Głosowanie za podjęcie uchwały w sprawie...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Skwierzyna.

Głosowanie (Głosowanie za podjęcie uchwały w sprawie...)

17.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

18.Zamknięcie obrad.