VII Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2019-02-27, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno...)

2.Wnioski do porządku obrad

Głosowanie (Wnioski do porządku obrad)Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołów z sesji nr V/19 z 30.01.2019 r. i nr VI/19 z 19.02.2019 r.

4.Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 22 stycznia 2019 r. do 19 lutego 2019 r.

5.Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze dotycząca utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Gminy Skwierzyna.

6.Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu nt. planowanych robót związanych z utrzymaniem dróg powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Skwierzyna.

7.Informacja o działalności Dziennego Domu ,,Senior-Wigor” w Skwierzynie za rok 2018.

8.Sprawozdanie z działalności Klubu Dziecięcego w Skwierzynie za rok 2018.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na własność oddanej w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 Skwierzyna, obejmującej działkę nr 200/21.(druk nr 24/19)

Głosowanie (Głosowanie nad wysokością udzielonej bon...)Głosowanie (Głosowanie nad wysokością udzielonej bon...)Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,Kręta” na ulicę ,,Poziomkową”. (druk nr 25/19)

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna. (druk nr 26/19)

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w latach 2017-2018. (druk nr 27/19)

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2019 r. (druk nr 28/19)

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały zmienia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy fermy drobiu w Gościnowie (druk nr 29/19)

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wstrzymania decyzji o likwidacji LO w Skwierzynie (druk nr 30/19)

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

16.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

17.Zamknięcie obrad