V Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2019-01-30, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno...)

2.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku...)Głosowanie (Głosowanie nad porządkiem obrad)

3. Przyjęcie protokołów z sesji nr III/18 z 19.12.2018 r. i nr IV/18 z 27.12.2018 r.

4.Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 11.12.2018 r. do 21.01.2019 r.

5. Przyjęcie informacji w sprawie współpracy zagranicznej w 2018 r.

6.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym. (druk nr 1/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

7.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Skwierzyna na lata 2019-2021. (druk nr 2/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

8.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2019-2024. (druk nr 3/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

9.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w Sołectwie Dobrojewo. (druk nr 4/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

10.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w Sołectwie Gościnowo. (druk nr 5/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

11.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w Sołectwie Krobielewko. (druk nr 6/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

12.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w Sołectwie Murzynowo. (druk nr 7/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

13. Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w Sołectwie Świniary. (druk nr 8/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

14.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w Sołectwie Trzebiszewo. (druk nr 9/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

15.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w Sołectwie Wiejce.(druk nr 10/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

16. Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna w miejscowości Gościnowo. (druk nr 11/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

17.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 na realizację inwestycji pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie”. (druk nr 12/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

18.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 na realizację inwestycji pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Skwierzyna”. (druk nr 13/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

19.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 na realizację inwestycji pn. ,,Przebudowa targowiska miejskiego w Skwierzynie”. (druk nr 14/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

20.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. R.R. na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie. (druk nr 15/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

21.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2019 r. (druk nr 16/19)

Głosowanie (Głosowanie nad autopoprawką przewodniczą...)Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

22.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2019 r. (druk nr 17/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

23. Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2019 r. (druk nr 18/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

24.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów przejazdu przysługujących radnym. (druk nr 19/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

25.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów przejazdu przysługujących sołtysom. (druk nr 20/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

26.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (druk nr 21/19)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

27.Przyjęcie protokołu nr 1/2019 z kontroli w zakresie ściągalności opłat za wywóz śmieci za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 listopada 2018 r., przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

28.Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za rok 2018:

a)Komisji Budżetowej,

b) Komisji Gospodarczej,

c)Komisji Rewizyjnej,

d) Komisji Spraw Społecznych.

29.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

30.Zamknięcie obrad.