LXXIII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie 21.03.2024 r.

w dniu 2024-03-21, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie prawomocności obrad.)

2.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie za wycofaniem z porządku obra...)Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem porządku sesji...)

3.Przyjęcie protokołu nr LXXII sesji z dnia 22.02.2024 r.

4.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 13.02.2024r. do 12.03.2024r.

6.Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku dotacji podmiotowej gminy Skwierzyna dla Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Trzebiszewie.

7.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za rok 2023.

8.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku oraz potrzeb związanych z realizacja tych zadań.

9.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skwierzyna za 2023 rok.

10.Raport z wykonania w 2023 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skwierzyna i efektów jego realizacji.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna na rok 2024 (druk nr 510/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na pomieszczenia garażowe w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat (druk nr 511/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiszewo na terenie gminy Skwierzyna (druk nr 512/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN- Nadwarciański” sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim(druk nr 513/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu(druk nr 515/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2024-2034 (druk nr 516/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej (druk nr 517/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

18.Sprawy różne.

19.Zamknięcie obrad.