LXX sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie 21.12.2023 r.

w dniu 2023-12-21, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie prawomocności obrad. )

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji LXIX z dnia 23.11.2023 r.

4.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 14.11.2023r. do 12.12.2023r.

6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz w sprawie zasad zwrotu za przyznaną pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk 486/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (druk 487/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2023-2032 (druk 488/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok(druk 489/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

10.Podjęcie budżetu Gminy Skwierzyna na 2024 rok. a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 05.12.2023 r. o projekcie uchwały budżetowej; c) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej; d) odczytanie opinii Komisji Budżetowej o projekcie uchwały budżetowej; e) przedstawienie stanowiska Burmistrza Skwierzyny o opinii Komisji Budżetowej; f) dyskusja.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2024 rok (druk 490/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

12.Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 05.12.2023 r. o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2024-2034.

13.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2024-2034. (druk 491/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2024 r. (druk 492/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2024 r. (druk 493/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

16.Sprawy różne.

17.Zamknięcie obrad.