LXIX sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie 23.11.2023 r.

w dniu 2023-11-23, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie za wprowadzeniem do porządku...)

3.Przyjęcie protokołu z sesji LXVIII z dnia 26.10.2023 r.

4.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 18.10.2023r. do 13.11.2023r.

6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Skwierzyna za rok szkolny 2022/2023.

7.Informacje dotyczące podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

8.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Skwierzyna (druk nr 485).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Skwierzyna jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 475).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

10.Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności planu ogólnego i planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Skwierzyna (druk nr 476).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

11.Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych (druk nr 478).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

12.Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych ich użytkownikom wieczystym (druk nr 477).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem 90 % bonifikaty...)Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skwierzyna (druk nr 479).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

14.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skwierzyna (druk nr 480).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

15.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (druk nr 481).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

16.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2024-2031 (druk nr 482).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2023-2033 (druk nr 483).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

18.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (druk nr 484).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

19. Protokół nr 5 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej w dniach 13-14 listopada 2023 kontroli dotyczącej realizacji polityki finansowej Gminy Skwierzyna w roku 2023 wg stanu na dzień 31 października.

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem protokółu nr 5...)

20. Sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad.