LXVIII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie 26.10.2023 r.

w dniu 2023-10-23, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie prawomocności obrad. )

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji LXVII z dnia 21.09.2023 r.

4.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 13.09.2023r. do 17.10.2023r.

6.Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.

7.Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Skwierzynie za 2022 rok.

8.Sprawozdanie finansowe Skwierzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skwierzynie za 2022 rok.

9.Sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych w Skwierzynie Sp. z o. o. w Skwierzynie za 2022 rok.

10.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028” (druk nr 470/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

11.Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 471/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

12.Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 (druk nr 472/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2023 oraz innej uchwały (druk nr 473/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (druk nr 474/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad.