III Sesję Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2018-12-19, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z sesji nr I/18 z 21.11.2018 r. i nr II/18 z 28.11.2018 r

4.Przyjęcie sprawozdania z Burmistrza Skwierzyny za okres od 10.10.2018 r. do 10.12.2018 r.

5.Przyjęcie informacji dotyczącej podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

6.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

7.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

8.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

9.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

10.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

11.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

12.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

13.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

14.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

15.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2018-2030.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

16.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego dla tych wydatków.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

17.Przyjęcie budżetu Gminy Skwierzyna na 2019 r. 1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 3) odczytanie opinii Komisji Budżetowej, 4) przedstawienie stanowiska Burmistrza Skwierzyny o opinii Komisji Budżetowej, 5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie, 6) głosowanie za podjęciem uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2019 rok.

Głosowanie (1.Dokonanie zmiany klasyfikacji dochodów...)Głosowanie (2.Przeniesienie wydatków w ramach rozdzi...)Głosowanie (3.Zabezpieczenie środków w rozdziale 630...)Głosowanie (4.W rozdziale 70005 zmniejszenie wydatkó...)Głosowanie (5.W rozdziale 70095 zabezpieczenie kwoty...)Głosowanie (6.Zmniejszenie kwoty przeznaczonej na ob...)Głosowanie (7.Z uwagi na zmianę kwoty wydatków uaktu...)Głosowanie (8.Zwiększenie w rozdziale 92695 do kwoty...)Głosowanie (9.W związku z aneksowaniem terminu na re...)Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały budżeto...)

18.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2019-2030.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

19.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2019 r.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

20.Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2019 r.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

21.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

22.Zamknięcie obrad.