LXVII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie 21.09.2023 r.

w dniu 2023-09-21, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie prawomocności obrad. )

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z sesji LXV z dnia 22.06.2023 r., LXVI z dnia 31.08.2023r.

4.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

5.Informacja o stanie opieki zdrowotnej w Gminie Skwierzyna.

6.Informacja o stanie przygotowań gminnych placówek oświatowych do roku szkolnego 2023/2024.

7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 13.06.2023 r. do 12.09.2023 r.

8.Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna. (druk nr 460/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

9.Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych (druk nr 461/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Skwierzyna jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 462/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (druk nr 463/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skwierzyna (druk nr 464/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2023-2032 (druk nr 465/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. (druk nr 466/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

15.Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2024 – 2027 (druk nr 467/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

16.Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądu powszechnego na kadencję 2024 – 2027 (druk nr 468/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

17.Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu na kadencję 2024 - 2027(druk nr 469/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

18.Protokół nr 4 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie z przeprowadzonej w dniach 11 i 13 września 2023 roku, kontroli przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2022 zgodnie z regulaminem dotyczącym udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto.

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem protokółu nr 4...)

19.Sprawy różne.

20.Zamknięcie obrad.