LXV sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie 22.06.2023 r.

w dniu 2023-06-22, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie prawomocności obrad. )

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji LXIV z dnia 18.05.2023 r.

4.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 09.05.2023 r. do 12.06.2023 r.

6.Sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności sołectw; fundusz sołecki 2022 rok.

7.Raport o stanie Gminy Skwierzyna za 2022 r.: a) Protokół nr 3 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej w dniach 05 i 12 czerwca 2023 roku analizy Raportu o stanie Gminy Skwierzyna za 2022 rok. b) debata nad raportem, c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Skwierzyny wotum zaufania (druk nr 447/23) .

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Skwierzyna oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2022: a) odczytanie uchwały nr 197/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia - Skarbnik Gminy; b) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Skwierzyny oraz uchwałą nr 354/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; c) dyskusja; d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2022 r.(druk nr 448/23) ; e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Skwierzyny z tytułu wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2022 r. (druk nr 449/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spra...)Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

9.Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego (druk nr 450/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 451/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 1 Skwierzyna, obejmującej działkę Nr 197/3, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (druk nr 452/23).

Głosowanie (Głosowanie za udzielenia 50 % bonifikaty...)Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spra...)

12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 Skwierzyna, obejmującej działkę Nr 332/15, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (druk nr 453/23).

Głosowanie (Głosowanie za udzielenia 50% bonifikaty...)Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2023-2033. (druk nr 454/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. (druk nr 455/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad.