LXI Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2023-03-23, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie prawomocności obrad. )

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr LX z dnia 16.02.2023 r.

4.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 08.02.2023 r. do 14.03.2023 r.

6.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.

7.Sprawozdanie z realizacji w 2022 roku dotacji podmiotowej gminy Skwierzyna dla Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Trzebiszewie (SSP w Trzebiszewie).

8.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za okres I-XII 2022r.

9.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2022 roku oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań.

10.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skwierzyna za 2022 rok.

11.Raport z wykonania w 2022 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skwierzyna i efektów jego realizacji.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna przyjętego uchwałą nr XLII/310/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 listopada 2021r.(druk nr 433/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendler w Skwierzynie wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego (druk nr 434/23).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie na terenie Gminy Skwierzyna na rok 2023 (druk nr 435/23).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2023-2033 (druk nr 436/23).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. (druk nr 437/23).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

17.Przyjęcie protokołu nr 1/2023 z kontroli realizacji złożonych interpelacji i wniosków przez radnych oraz mieszkańców w roku 2022, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem protokołu nr 1/...)

18.Przyjęcie protokołu nr 2/2023 z kontroli realizacji wykorzystania dotacji przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Trzebiszewie za rok 2022, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem protokołu nr 2...)

19.Informacja Burmistrza Skwierzyny dotycząca podmiotów, na rzecz których wykonywane będą przez nieletnich prace społeczne.

20.Sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad.