II Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2018-11-28, godz. 14:00

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad wraz z wprowadz...)

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Głosowanie (Dyskusja i głosowanie nad projektem uchw...)

4.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna (projekt studium wraz z załącznikami ogłoszony na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Skwierzynie; menu ,,Akty prawne”, zakładka ,,Obwieszczenia”)

Głosowanie (Za odrzucenie uwagi nie uwzględnionej pr...)Głosowanie (W sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań...)

5.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Głosowanie (Dyskusja i głosowanie nad projektem uchw...)

6.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Głosowanie (Dyskusja i głosowanie nad projektem uchw...)

7.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 16 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Głosowanie (Dyskusja i głosowanie nad projektem uchw...)

8.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów przejazdu przysługującym radnym.

Głosowanie (Dyskusja i głosowanie nad projektem uchw...)

9.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Głosowanie (Dyskusja i głosowanie nad projektem uchw...)

10.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna.

Głosowanie (Dyskusja i głosowanie nad projektem uch...)

11.Zamknięcie obrad.