LIX Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2023-01-19, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr LVIII z dnia 29.12.2022 r.

4.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 15.12.2022r. do 09.01.2023 r.

6.Harmonogram współpracy z miastami partnerskimi na rok 2023.

7.Informacja o stanie realizacji zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2023r. (druk nr 422/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. (druk nr 423/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. (druk nr 424/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

11.Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2022 r.: a) Komisji Budżetowej b) Komisji Gospodarczej c) Komisji Rewizyjnej d) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji e) Komisja Spraw Społecznych

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2023 (druk nr 425/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2023 (druk nr 426/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2023 (druk nr 427/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr III/22/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (druk nr 428/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego dla Gminy Skwierzyna „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” (druk nr 429/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

17.Sprawy różne.

18.Zamknięcie obrad.