LVIII sesja Rdy Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2022-12-29, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum.)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów nr LVI sesji z dnia 24.11.2022 r., LVII sesji z dnia 30.11.2022 r.

4.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 15.11.2022r. do 14.11.2022r.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skwierzyna (druk nr 410/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Skwierzyna ze Spółdzielni Socjalnej „Nasz Sukces” (druk nr 411 /22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr LVI/425/2022 z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie udzielenia dotacji Miastu Poznań na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 2022r. (druk nr 412/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr LVI/426/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji Miastu Poznań na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 2023r. (druk nr 413 /22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spra...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr LVI/429/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2023 r. (druk nr 414/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (druk nr 415/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spra...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032 (druk nr 416/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spra...)

13.Przyjęcie budżetu Gminy Skwierzyna na 2023 rok 1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 12.12.2022 r. o projekcie uchwały budżetowej; 3) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej; 4) odczytanie opinii Komisji Budżetowej o projekcie uchwały budżetowej; 5) przedstawienie stanowiska Burmistrza Skwierzyny o opinii Komisji Budżetowej; 6) dyskusja.

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2023 rok (druk nr 417 /22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spra...)

15.Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 12.12.2022 r. o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2023-2032.

16.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2023-2032 (druk nr 418 /22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spra...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Skwierzyny w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (druk nr 419 /22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spra...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2023 r. (druk nr 420/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2023 r. (druk nr 421 /22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

20.Sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad