LVI sesja Rady Miejskiej

w dniu 2022-11-24, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie prawomocności obrad.)

3.Wnioski do porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej.

5.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 12 października do 14 listopada 2022r.

7.Sprawozdanie Spółdzielni Socjalnej „Nasz Sukces” za 2021 rok.

8.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Skwierzyna za rok szkolny 2021/2022.

9.Informacja Burmistrza Skwierzyny dotycząca podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

10.Informacja dotycząca stawki na podatek leśny.

11.Informacja dotycząca stawki na podatek rolny.

Głosowanie (Głosowanie za wprowadzeniem do porządku...)

12.Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 397/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie: ul. Poznańskiej i terenów kolejowych- obszar nr I, ul. Konopnickiej i ul. Traugutta- obszar II, ul. Poznańskiej i ul. Nowa Skwierzynka- obszar III (druk nr 398/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

14.Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (druk nr 399/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022r. dla samorządowego zakładu budżetowego- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (druk nr 400/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

16.Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Miastu Poznań na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 2022r. (druk nr 401/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

17.Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Miastu Poznań na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 2023r. (druk nr 402/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

18.Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skwierzyna na lata 2023-2027(druk nr 403/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

19.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Skwierzyna (druk nr 404/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

20.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2023 r. ( druk nr 405/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

21.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Skwierzyna jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 406/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

22.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Skwierzyna

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

23.Protokół nr 3/22 z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skwierzynie.

Głosowanie (Protokół nr 3/22 z przeprowadzonej kontr...)

24.Sprawy różne.

25.Zamknięcie obrad.