LIV Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2022-09-22, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z LII i LIII sesji Rady Miejskiej.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 15 czerwca 2022r. do 13 września 2022r.

5.Informacja z wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna za I półrocze 2022 r. wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 14 września 2022 roku wynikającą z analizy informacji.

6.Informacja dotycząca przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 oraz organizacji pracy szkół i przedszkoli w Gminie Skwierzyna.

7.Informacja o stanie opieki zdrowotnej w Gminie Skwierzyna za rok 2021.

8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo (druk nr 379/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

9.Projekt uchwały w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie ul. Działkowców i ul. Poznańskiej (druk nr 380/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

10.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie: ul. Poznańskiej i terenów kolejowych - obszar nr I, ul. Konopnickiej i ul. Traugutta - obszar II, ul. Poznańskiej i ul. Nowa Skwierzynka - obszar III, (druk nr 381/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 Skwierzyna, obejmującej działkę Nr 242/37, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (druk nr 382/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

12.Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Kościelnej w miejscowości Murzynowo na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 383/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

13.Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Polnej w miejscowości Murzynowo na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 384/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna (druk nr 385/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

15.Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skwierzyna i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych (druk nr 386/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

16.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (druk nr 387/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

17.Projekt uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie " oraz nadania jej statutu (druk nr 388/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

18.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

19.Zamknięcie obrad.