LIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2022-08-25, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum.)

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Skwierzynie.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

4.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Skwierzyna na rok szkolny 2022/2023.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

5.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

6.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

7.Zamknięcie obrad.