LII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2022-06-23, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr LI/22 z 26.05.2022 r.

4.Prezentacja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skwierzyna na lata 2022-2036” (druk nr 366/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 16.05.2022 r. do 14.06.2022 r.

6.Sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności sołectw; fundusz sołecki 2021 rok.

7.Raport o stanie Gminy Skwierzyna za 2021 r.: a) debata nad raportem, b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Skwierzyny wotum zaufania (druk nr 367/22) .

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Skwierzyna oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2021: a) odczytanie uchwały nr 207/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia - Skarbnik Gminy; b) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Skwierzyny oraz uchwałą nr 355/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; c) dyskusja; d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2021 r. (druk nr 368/22) ; e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Skwierzyny z tytułu wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2021 r. (druk nr 369/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)Głosowanie ( Głosowanie za podjęciem uchwały w...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Skwierzyna jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 370/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032 (druk nr 371/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spra...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (druk nr 372/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna (druk nr 373/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie: ul. Poznańskiej i terenów kolejowych – obszar nr I, ul. Konopnickiej i ul. Traugutta – obszar II; ul. Poznańskiej i ul. Nowa Skwierzynka – obszar III (druk nr 374/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

14.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

15.Zamknięcie obrad.