LI sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2022-05-26, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie za wycofaniem z porządku sesj...)Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem porządku sesji...)

3.Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej.

4.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Gminy Skwierzyna za 2021 r.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 21.04.2022 r. do 15.05.2022 r.

6.Sprawozdanie z działalności merytorycznej Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2021.

7.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie za rok 2021.

8.Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi za 2021 r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć (druk nr 359/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skwierzyna na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 360/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032 (druk nr 361/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (druk nr 362/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Skwierzyna za rok 2021 (druk nr 363/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (druk nr 365/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

15.Przyjęcie protokołu nr 2/2022 z kontroli efektywności wydatkowania środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym w roku 2021, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skwierzynie.

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem protokołu nr 2/...)

16.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

17.Zamknięcie obrad.