L sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2022-04-28, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum)

2.Wnioski do porządku obrad

Głosowanie (Głosowanie za wprowadzeniem do porządku...)Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem porządku obrad...)

3.Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX sesji Rady Miejskiej.

4.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy w roku 2021.

5.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy za rok 2021.

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 16.03.2022r do 20.04.2022r.

7.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 oraz z finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021r

8.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 (druk nr 349/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 Skwierzyna, obejmującej działkę Nr 67/1, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (druk nr 350/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

10.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej (druk nr 351/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

11.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk nr 352/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego dla Gminy Skwierzyna „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” (druk nr 353/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

13.Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu (druk nr 354/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami prowadzącymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium rzeczpospolitej Polskiej (druk nr 355/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032 (druk nr 356/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

16.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (druk nr 357/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

17.Projekt uchwały w sprawie zmiany diet i zwrotu kosztów przejazdu przysługujących sołtysom (druk nr 358/22)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

18.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia

19.Zamknięcie obrad.