XLVIII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2022-03-24, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (stwierdzenie kworum )

2.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie za wprowadzeniem do porządku...)Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem porządku sesji...)

3.Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 7.02.2022 r. do 15.03.2022 r.

5.Sprawozdanie o nadzorze i stanie technicznym gminnych placów zabaw.

6.Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. dotacji podmiotowej Gminy dla Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych ,,Krąg” w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Trzebiszewie.

7.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za rok 2021.

8.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 r. oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań.

9.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skwierzyna za rok 2021.

10.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skwierzyna na lata 2022-2024 ( druk nr 339/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Skwierzyna na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (druk nr 340/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 (druk nr 341/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (druk nr 342/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany nazwy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie (druk nr 343/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie oraz Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie (druk nr 344/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

17. Przyjęcie protokołu nr 1/2022 z kontroli wybranej inwestycji związanej z remontem dróg wykonanym w 2021 r., przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu nr 1/2022 z kontroli...)

18. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

19.Zamknięcie obrad.