XLVI sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2022-02-17, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie prawomocności obrad. )

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu nr XLV/22 z sesji odbytej w dniu 20.01.2022 r.

4.Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Gminy Skwierzyna.

5.Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skwierzyna.

6.Informacja o działalności Dziennego Domu ,,Senior – Wigor” w Skwierzynie za rok 2021.

7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 10.01.2022 r. do 6.02.2022 r.

8.Sprawozdanie z działalności Klubu Dziecięcego nr 1 w Skwierzynie za rok 2021.

9.Sprawozdanie z działalności Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie za rok 2021.

10.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Skwierzyna w roku 2021.

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych (druk nr 328/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Skwierzyna wkładu niepieniężnego do nowo tworzonej spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ,,KZN-Nadwarciański” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanych w obrębie 2 Skwierzyna, obejmujących działki gruntu nr 244/15 i nr 246/3 (druk nr 329/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (druk nr 330/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpieni...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie nr 1 Skwierzyna, obejmującej działkę nr 87/6 stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (druk nr 331).

Głosowanie (Udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032 (druk nr 332/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (druk nr 333/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skwierzyna” (druk nr 334/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna na rok 2022 (druk nr 335/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pr...)

19.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

20.Zamknięcie obrad.