XLV sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2022-01-20, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie prawomocności obrad. )

2.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku sesji, jako pun...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku sesji, jako pun...)Głosowanie (Wycofanie z porządku sesji projektu uchw...)Głosowanie (Wycofanie z porządku sesji projektu uch...)Głosowanie (Wycofanie z porządku sesji projektu uch...)Głosowanie (Wycofanie z porządku sesji projektu uchw...)Głosowanie (Wycofanie z porządku sesji projektu uch...)Głosowanie (Przyjęcie porządku sesji ze zmianami. )

3.Przyjęcie protokołu nr XLIV/21 z sesji odbytej w dniu 16.12.2021 r.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 6.12.2021 r. do 9.01.2022 r.

5.Harmonogram współpracy z miastami partnerskimi na rok 2022.

6.Informacja dotycząca dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.

7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Skwierzyna (druk nr 315/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (druk nr 316/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac na potrzeby ochrony przyrody na użytku ekologicznym ,,Bagienko Zamyślin” zlokalizowanym na działce nr 2432/1 obręb Wiejce (druk nr 317/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia...)

10.Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady za 2021 r.: a) Komisji Budżetowej, b) Komisji Gospodarczej, c) Komisji Rewizyjnej, d) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, e) Komisji Spraw Społecznych.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2022 r. (druk nr 323/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2022 r. (druk nr 324/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2022 r. (druk nr 325/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (druk nr 326/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032 (druk nr 327/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

16.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

17.Zamknięcie obrad.