XLIV sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-12-16, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (stwierdzenie kworum)

2.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie za wprowadzeniem do porządku...)Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem porządku obrad...)

3.Przyjęcie protokołu nr XLIII /21 z sesji odbytej w dniu 25.11.2021 r.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 15.11.2021 r. do 5.12.2021 r.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie (druk nr 294/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk nr 295/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Skwierzyna na lata 2022-2024 (druk nr 296/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (druk nr 297/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior -Wigor w Skwierzynie (druk nr 298/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (druk nr 299/210.

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków (druk nr 300/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021-2032 (druk nr 301/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

13.Przyjęcie budżetu Gminy Skwierzyna na 2022 rok.: 1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 7.12.2021 r. o projekcie uchwały budżetowej; 3) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej; 4) odczytanie opinii Komisji Budżetowej o projekcie uchwały budżetowej; 5) przedstawienie stanowiska Burmistrza Skwierzyny o opinii Komisji Budżetowej; 6) dyskusja.

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2022 rok (druk nr 302/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

15.Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 7.12.2021 r. o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032.

16.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032 (druk nr 303/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 304/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę (druk nr 305/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (druk nr 306/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 307/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skwierzyna za lata 2019-2020 (druk nr 308/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skwierzyna na lata 2021-2024" (druk nr 309/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

23.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna (druk nr 310/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały zmieniaj...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej na terenie Gminy Skwierzyna oraz regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 311/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2022 r. (druk nr 312/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2022 r. (druk nr 313/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu Fundacyjnego Sztandaru Miasta i Gminy Skwierzyna (druk nr 314/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spra...)

28.Przyjęcie protokołu nr 6/2021 z kontroli w zakresie ściągalności podatków w roku 2021 przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem protokołu nr 6/...)

29.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

30.Zamknięcie obrad.