XLIII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-11-25, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z sesji nr XLI /21 z 28.10.2021 r. i nr XLII/21 z 10.11.2021 r.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 15.10.2021 r. do 14.11.2021 r.

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Skwierzyna za rok szkolny 2020/2021.

6.Informacja o wyznaczonych na rok 2022 podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, dla których Gmina Skwierzyna jest organem rejestrującym (druk nr 286/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2022 r. (druk nr 287/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna (druk nr 288/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna (druk nr 289/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Skwierzyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w latach 2021-2023 (druk nr 290/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021-2032 (druk nr 291/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 292/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (druk nr 293/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

15.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

16.Zamknięcie obrad.