XLI sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-10-28, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie ( Stwierdzenie kworum.)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu nr XL /21 z sesji odbytej w dniu 23.09.2021 r.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 11.09.2021 r. do 14.10.2021 r.

5.Informacja dotycząca stawki podatku rolnego na 2022 r.

Głosowanie (Głosowanie za niepodejmowaniem uchwały w...)

6.Informacja dotycząca stawki podatku leśnego na 2022 r.

7.Informacja dotycząca stawek podatku od środków transportowych na 2022 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 269/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie stawek po...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 r. dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (druk nr 270/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie jednostk...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 271/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uc...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021 -2032 (druk nr 272/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie zmiany W...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przekazaniu środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu (druk nr 273/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uc...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.,,Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku” (druk nr 274/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie udzieleni...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (druk nr 275/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie sprzedaż...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skwierzyna na rok 2022 (druk nr 276/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęci...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 (druk nr 277/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie Programu...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Skwierzyna (druk nr 278/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie zasad i t...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Skwierzynie (druk nr 279/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie diet oraz...)

19.Przyjęcie protokołu nr 4/2021 z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury.

Głosowanie (Za przyjęciem protokołu nr 4/2021 z kont...)

20.Przyjęcie protokołu nr 5/2021 z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Skwierzynie.

Głosowanie (Za przyjęciem protokołu nr 5/2021 z kont...)

21.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane.

22.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

23.Zamknięcie obrad.