XL sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-09-23, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum. )

2.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (Za wprowadzeniem do porządku obrad proje...)Głosowanie (Za przyjęciem porządku obrad ze zmianą. )

3.Przyjęcie protokołów z sesji: nr XXXVI/21 z 24.06.2021 r., nr XXXVII/21 z 9.07.2021 r.; nr XXXVIII/21 z 23.08.2021 r., nr XXXIX/21 z 8.09.2021 r.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 14 czerwca 2021 r. do 10 września 2021 r.

5.Sprawozdanie finansowe Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie za 2020 r.

6.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Socjalnej Nasz Sukces w Skwierzynie za 2019 r.

7.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Socjalnej Nasz Sukces w Skwierzynie za 2020 r.

8.Informacja o stanie opieki zdrowotnej w Gminie Skwierzyna.

9.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za I półrocze 2021 r.

10.Informacja dotycząca przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 oraz organizacji pracy szkół i przedszkoli w Gminie Skwierzyna.

11.Podjęcie uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej (druk nr 261/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie nagród i...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Klubów Dziecięcych w Skwierzynie (druk nr 262/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie utworzen...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 263/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uc...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021-2032 (druk nr 264/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie zmian Wie...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 265/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 9 Nowy Dwór, Gmina Skwierzyna, obejmującej działkę nr 34/1, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (druk nr 266/21).

Głosowanie (Za wyrażeniem zgody na udzielenie bonifi...)Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk nr 267/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie zaliczeni...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie współpracy na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej w ramach projektu ,,Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna - Międzychód" (druk nr 268/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia...)

19.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

20.Zamknięcie obrad.