XXXVI sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-06-24, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad projektu...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad ze zmianą. )

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXV/21 z 20.05.2021 r.

4.Raport o stanie Gminy Skwierzyna za 2020 r. a) debata nad raportem, b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Skwierzyny wotum zaufania (druk nr 238/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bu...)

5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Skwierzyna oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2020: a) odczytanie uchwały nr 200/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia - Skarbnik Gminy; b) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Skwierzyny oraz uchwałą nr 332/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; c) dyskusja; d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2020 r. (druk nr 239/21); e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Skwierzyny z tytułu wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2020 r. (druk nr 240/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzeni...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 8 maja 2021 r. do 13 czerwca 2021 r.

7.Sprawozdanie finansowo - rzeczowe z działalności sołectw (fundusz sołecki) za 2020 r.

8.Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Skwierzynie za 2020 r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Skwierzyna na lata 2021-2023 (druk nr 241/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Skwierzyna (druk nr 242/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie opłat za poby...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skwierzyna na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 243/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ś...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk nr 244/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Skwierzyna (druk nr 245/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw...)

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (druk nr 246/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (druk nr 247/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzen...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Skwierzyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w latach 2021-2023 (druk nr 248/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 249/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 250/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna na rok 2021 (druk nr 251/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami oraz zgody na zawarcie przez Miasto Gorzów Wielkopolski porozumienia celem opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030” (druk nr 252/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

21.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

22.Zamknięcie obrad.