XXXV sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-05-20, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (wycofaniem z porządku obrad w punkcie 13...)Głosowanie (wprowadzeniem do porządku obrad projekt...)Głosowanie (wprowadzeniem do porządku obrad projektu...)Głosowanie (przyjęciem porządku obrad po zmianach )

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIV z 22.04.2021 r.

4.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Gminy Skwierzyna za 2020 r.

5.Informacja o przeciwdziałaniu narkomanii na terenie Gminy Skwierzyna z udziałem specjalisty terapii uzależnień.

6.Informacja z realizacji ,,Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Skwierzyna.

7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 10.04.2021 r. do 7.05.2021 r.

8.Sprawozdanie z działalności merytorycznej Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury za 2020 r.

9.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie za 2020 r.

10.Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi za 2020 r.

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (druk nr 228/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 Gminy Skwierzyna (druk nr 229/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 231/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 232/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021-2032 (druk nr 233/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Skwierzyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w latach 2021 -2023 (druk nr 234/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami oraz zgody na zawarcie przez Miasto Gorzów Wielkopolski porozumienia celem opracowania dokumentu pn. ,,Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030” (druk nr 235/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością (druk nr 236/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Skwierzyny skierowanego do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (druk nr 237/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

20.Przyjęcie protokołu nr 3/2021 z kontroli gospodarki finansowej sołectw Gminy Skwierzyna w ramach funduszu sołeckiego za rok 2020, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

Głosowanie (przyjęciem protokołu nr 3/2021 z kont...)

21.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

22.Zamknięcie obrad.