XXXII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-03-25, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie ( Stwierdzenie prawomocności obrad. )

2.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (za wycofaniem z porządku sesji projektu...)Głosowanie (Za przyjęciem porządku obrad z wyłączeni...)

3.Przyjęcie protokołów z sesji nr XXX/21 z 18.02.2021 r. i nr XXXI/21 z 9.03.3021 r.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 9.02.2021 r. do 11.03.2021 r.

5.Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. dotacji podmiotowej Gminy Skwierzyna dla Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych ,,Krąg” w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Trzebiszewie.

6.Sprawozdanie o nadzorze i stanie technicznym gminnych placów zabaw za 2020 r.

7.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za okres I-XII 2020 r.

8.Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 r. oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań.

9.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skwierzyna za 2020 r.

10.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

11.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skwierzyna na lata 2021-2031 (druk nr 216/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (druk nr 217/21).

Głosowanie (Za uwzględnieniem uwagi o: a) dopus...)Głosowanie (b) o dopuszczenie możliwości budowy b...)Głosowanie (za uwzględnieniem uwagi w sprawie sprzec...)Głosowanie (za uwzględnieniem uwagi w sprawie prośby...)Głosowanie (za uwzględnieniem uwagi w sprawie prośby...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Skwierzyna na dofinansowanie kosztów budowy lub pogłębienia istniejących studni wierconych, służących zaopatrzeniu w wodę pitną istniejących budynków mieszkalnych (druk nr 219/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchw...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna na rok 2021 220/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Skwierzyna porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu ,,Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” (druk 221/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia wol...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 222/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

18.Przyjęcie protokołu nr 2/2021 z kontroli prawidłowości udzielania wybranych zamówień publicznych, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skwierzynie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu nr 2/2021 z kontroli...)

19.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

20.Zamknięcie sesji.