XXX sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-02-18, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie ( Stwierdzenie prawomocności obrad. )

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIX/21 odbytej w dniu 21.01.2021 r.

4.Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Gminy Skwierzyna.

5.Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skwierzyna.

6.Informacja o działalności Dziennego Domu ,,Senior-Wigor” w Skwierzynie za rok 2020.

7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 14.01.2021 r. do 8.02.2021 r.

8.Sprawozdanie z działalności Klubu Dziecięcego Nr 1 w Skwierzynie za rok 2020.

9.Sprawozdanie z działalności Klubu Dziecięcego Nr 2 w Skwierzynie za rok 2020.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna w miejscowości Gościnowo (druk nr 201/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia m...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna (druk nr 202/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Skwierzyna na lata 2021 – 2024” opracowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie (druk nr 203/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2021 r. (druk nr 204/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Skwierzynie (druk nr 205/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (druk nr 206/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 207/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w Gminie Skwierzyna należnej w 2021 roku (druk nr 208/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 209/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 210/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 211/21).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

21.Przyjęcie protokołu nr 1/2021 z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu nr 1/2021 z kontroli...)

22.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

23.Zamknięcie sesji.