XXVII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2020-12-17, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (Wycofanie z porządku obrad projektu uchw...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku...)

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVI/20 odbytej w dniu 26 listopada 2020 r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skwierzyna (druk 183/20).

Głosowanie (Głosowanie za przycięciem uchwały w spra...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody (druk 184/20).

Głosowanie (Głosowanie za przycięciem w sprawie znie...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (druk 185/20).

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (druk 186/20).

Głosowanie (Głosowanie za przycięciem w sprawie zmia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2020-2030 (druk nr 187/20).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Przyjęcie budżetu Gminy Skwierzyna na 2021 rok.: 1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 4.12.2020 r. o projekcie uchwały budżetowej; 3) odczytanie opinii Komisji Budżetowej o projekcie uchwały budżetowej; 4) przedstawienie stanowiska Burmistrza Skwierzyny o opinii Komisji Budżetowej; 5) dyskusja.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2021 rok (druk nr 188/20).

Głosowanie (Głosowanie za przycięciem w sprawie uchw...)

11.Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021-2032 oraz podjęcie uchwały (druk 189/20).

Głosowanie (Głosowanie za przycięciem w sprawie uchw...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 Skwierzyna, obejmującej działkę nr 433/27, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (druk 190/20).

Głosowanie (Głosowanie za przycięciem w sprawie wyra...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2021 rok (druk 191/20).

Głosowanie (Głosowanie za przycięciem w sprawie zatw...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2021 rok (druk nr 192/20).

Głosowanie (Głosowanie za przycięciem w sprawie zatw...)

15.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 18.11.2020 r. do 9.12.2020 r.

16.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

17.Zamknięcie sesji.